KAYAÇLAR *

MAGMATİK KAYAÇ SINIFLAMASI

AÇIK RENKLİ KAYAÇLAR

ORTA RENKLİ KAYAÇLAR

KOYU RENKLİ KAYAÇLAR

 

 

Ortoklas Çoğunlukta

Albit Azınlıkta

Ortoklas £ Albit

Plajiyoklas Çoğunlukta

Plajiyoklas Çoğunlukta

Feldispatsız

B H P (4)

B HP

B HP

HBP

P HO

OP HB

Kuvarslı

Kuvarssız

Kuvarslı

Kuvarssız

Kuvarslı

Kuvarssız

Kuvarslı

Kuvarssız

Faneritik (1) (Fenokristali) ve tümü kris.

GRANİT PEGMATİT APLİT

SİYENİT

KUVARS MONZONİT GRANODİYO.

MONZONİT

KUVARS DİYORİT

DİYORİT

GABRO

DİYABAZ

PERİDOTİT
HORNBLENDİT
PİROKSENÎT

Porfiritlk(2)

GRANİT PORFİR

SİYENİT PORFİR

KUVARS MONZ.
PORF. GRANOD. PORF.

MONZONİT PORFİR

KUVARS DİYORİT

DİYORİT PORFİR

GABRO PORFİR

 

 

Afanitik(3)
(Mikrokrist..)

RİYOLİT

TRAKİT FONOLİT

RİYODASİT

TRAKİAND. LATİT

DASİT

ANDEZİT

BAZALT

 

 

CAMSI

VİTROFİR (Fenokristal bulunur.)

OPSİDİYEN VE PEKŞTAYN, PUMİS (Fenokristal bulunmaz.)

(1) Fanaritik: Çıplak gözle görülebilen her boy kristalli

(2) Porfiritik: Daha iri kristallerin bir camsı ve/yada bir afanitik kristalli hamur içinde bulunması..

(3) Afanitik: Çıplak gözle görülemeyen kristalli

(4) B=Biyotit, H=IIornblend, P=Piroksen, O= Olivin Bu minerallerden bir yada daha çoğu bulunabilir.

MAGMATİK KAYAÇLARDA DOKU BOYLAMASI

Faneritik

mm

Çok iri kristalli
İri kristalli
Orta kristalli
Ufak kristalli
Aplitik

> 30
10-30
1-1O
0.1- 10
0.05-1

Afanitik

< 0.05-0.l
0

 

BAŞLICA METAMORFİK KAYAÇLAR

Yapraklanmalı metamorfik kayaçlar


1 GNAYS
2 MİKAŞİST
3 KAYRAK
4 FİLLİT
5 TALKŞİST
6 KIORİTŞİST
7 SERPANTİNİT
8 AMFİBOLİTŞİST
9 YEŞİL ŞİST
10 EKLOJİT

Yap rakl anmasız metamorfik kayaçlar

11 KUVARSİT

12 MERMER

13 HORNFELS

Kaynak Kayaç

Metamorfik Kayaç

Ana bileşenleri

Granit ve ilgili yüzey kayaçları

Arkoz

Alçak meta.

4 SERİSİT FİLLİT 1EPİGNAYS

Serisit, Kuvars

 Muskovit, Kuvars, Biyotit

Kuvars, Ortoklas, Biyo. Sili..

Orta meta.

2 MUSKOVİT ŞİST 1GNAYS

Yüksek meta.

KATA GNAYS

Şeyl

Alçak meta.

3 KAYRAK
4 FİLLİT

Serisit, Klorit, Kuvars.

Biyotit, Muskovit, Kuvars, Felds.

Sillimanit, Kordiyerit, Almandit

Andalusit, Kordiyerit, Biyotit

Orta meta.

2 MİKAŞİST

Yüksek meta.

1 GNAYS
13 HORNFELS

Kumtaşı

11 KUVARSİT

Tremolit, epidot, diopsit, biyotit, muskovit, garnet, kyanıt. sillimanit, vollastonit

Gabro ve ilgili yüzey kayaçları

Marn

Alçak meta.

9 YEŞİL ŞİST

Klorit, epidot, albit, aktinolit, hornblend, piroksen, Plajiyoklas, Piroksen, piropik garnet, Plajiyoklas, piroksen

Orta meta

8 AMFİBOLİTŞİST

Yüksek meta.

10 EKLOJİT

13 HORNFELS

Peridotit ve

Piroksenit

6 KLORİTŞİST
5 TALKŞİST
7 SERPANTİNİT

Klorit
Talk
Serpantin

Kireçtaşı ve Dolomit (Saf de. Kireçtaşı (saf) Dolomit (saf)

13 KALSIK HORNFELS

12 MERMER

12 DOLOMİT MERMER

7 SERPANTİNİT

Diyopsit, tremol it, grossularit

Kalsit

Dolomit

 

ÇÖKEL KAYAÇLARIN ADLANMASI VE SINIFLANDIRILMASI

I- KÖKENİ TANELİ ÇÖKELLER

A- TAŞLASMAMIŞ

Blok>256 mm>Çakıl>2 mm>Kum>l/16 mm> Silt>1/256 mm> Kil

B- TAŞLAŞMIŞ

l- Blok ve Çakıl Boyutlu Konglomera, Breş

(Adlama tane boyutu ve olgunluğunu içerir. Ayrıca petrolojik adı ve çimento cinsi belirtilmelidir. Örn. silis çimentolu, kuvarsit çakıllı konglomera gibi.)

2 - Kum Boyutlu Kumtaşı

(Adlama sadece tane boyutunu İçerir ayrıca petrolojik adı çimento cinsi ve özellikleri belirtilmelidir. Om. killi kumtaşı vb. Arkoz, grovak, lös adları da kullanılır.)

3 - Silt Boyutlu - Kil taşı, sllttaşı, Şeyl  ( % 25-75 CaCO3 içeren kil taşı için marn adı kullanılır.)

II- KÖKENİ VOLKANİK ÇÖKELLER

A- PİROTOKLASTİK KAYAÇLAR

Volkanik oto breş

B- PlROKLASTlK KAYAÇLAR

Aglomera, Volkanik breş) >(64 mm), Lapilli tüf (4-64 mm), İri taneli tüf (1/4-4 mm) İnce taneli tüf (<1/4 mm) (Taşlaşmamış gereçler için bomba, blok (>64 mm) Lapilli (4-64 mm), Kül (<4 mm) adla-ması kullanılır.

C- EPİKLASTİK KAYAÇLAR

Volkanik konglomera, volkanik breş, volkanik kumtaşı vd.

III- KÖKENİ ORGANİK ÇÖKELLER

A- KİREÇLİ

Foraminiferli Kçt. ,Mercanlı Kçt. vs.

B- SİLİSLİ Radyolarit. Diyatomit,vd.

C- KARBONLU

Turba,Linyit, Taşkömürü vb.

D-FOSFATLI

Kemik breşi, Fosfatlı oolit, Fosfor it vb.

IV- KÖKENİ KİMYASAL ÇÖKELLER

A- KARBONATLI

Kireçtaşı, Marn Dolomit, Sarkıt-Dikit, Traverten vd.

B- SİLİSLİ Çakmaktaşı, Çört.Jasp vd.

C- DEMİRLİ Demirli oolit, Glokoni vd.

D- FOSFATLI Fosfatlı oolit vd.

E- TUZLAR  Jips, Anhidrit, Kaya tuzu vd.

F- ARTIK (Ayrışma urunu) Kil, Okr. Laterit. Terrarosa.

 
MİNERALLER *

* Resimler ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fosfatlar, Arsenatlar, Vanadatlar
Volframatlar ve Molibdatlar
Sülfatlar ve Kromatlar
Doğal Elementler
Hidroksitler
Karbonatlar
Silikatlar
Sülfürler
 
Oksitler

İndeks

KIYMETLİ VE YARI KIYMETLİ TAŞLAR*
 
 

 

Ana Sayfa

Site Meter